انگیزش درونی چیست؟

انگیزش درونی چیست؟

انگیزش درونی به یک عملکرد هدایت شده توسط گرایش فطری یا پاداش درونی گفته می‌شود، به عبارت دیگر، انگیزه، عمل به رفتاری است که میل به آن از درون شخص نشات می‌گیرد و انجام آن برایش رضایت بخش است. این مسئله با انگیزش بیرونی مغایرت دارد؛ انگیزش بیرونی شامل عمل به یک رفتار...

در پینترست پین کنید